Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní http://resellbusiness.cz/ mezi naší společností:

FIVE OAKS INVEST s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 03807657                                    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238151

adresa pro doručování: Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24

kontaktní e-mail: info@resellbusiness.cz

jako provozovatelem

a vámi jako uživatelem

 

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
 • ceníkobsahuje platné ceny služeb (jednotlivých registračních plánů). Ceník je uveden na webovém rozhraní;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • provozovatel (nebo jen „my“) je společnost FIVE OAKS INVEST s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03807657, DIČ: CZ03807657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238151;
 • registrační plán znamená konkrétní kurz na webovém rozhraní určující rozsah služeb (zejména rozsah tipů) a dobu poskytování služeb. Příslušný registrační plán si zvolíte při registraci na webovém rozhraní. Cena služeb je odvislá od zvoleného registračního plánu;
 • službami se rozumí veškeré funkce webového rozhraní, které vám umožňujeme; jde zejména o zřízení uživatelského účtu a přístup k tipům na zakoupení a následný přeprodej vstupenek a lístků na koncerty, sportovní utkání a další kulturní akce. Prostřednictvím webového rozhraní nedochází k prodeji vstupenek a lístků. Rozsah poskytovaných služeb je určen zvoleným registračním plánem;
 • smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi vámi a naší společností dle těchto obchodních podmínek;
 • spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
 • třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od vás jako uživatele a naší společnosti;
 • uživatelský účet je váš virtuální účet na webovém rozhraní, jehož založení na webovém rozhraní je součástí služeb. Obchodní podmínky stanoví pravidla pro zřizování účtu, jeho využívání, správu, rušení, popřípadě další pravidla a postupy týkající se uživatelského účtu;
 • webovým rozhranímje rozhraní umístěné na adrese http://resellbusiness.cz/.

 

 1. Registrace na webovém rozhraní a registrační plány
  • Pro využití všech funkcí webového rozhraní a využívání služeb je nutné, abyste si na webovém rozhraní zřídili uživatelský účet. Registraci je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní. Do registračního formuláře je nutné doplnit všechny požadované údaje, zejména vaše jméno a kontaktní údaje (doručovací adresu a e-mail a telefon). Při registraci si zvolíte své heslo.
  • Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba e-maila heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu jste povinni uchovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
  • Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu ve vašem uživatelském účtu.
  • Jsme oprávněni zřízení uživatelského účtu odmítnout. Máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů České republiky nebo těchto obchodních podmínek.
  • Při registraci na webovém rozhraní si zvolíte příslušný registrační plán. Jednotlivé registrační plány představují rozsah našich služeb a dobu poskytování služeb. Bližší specifikace jednotlivých registračních plánů včetně ceny služeb je stanovena na webovém rozhraní.
  • Registrační plány je možné v průběhu poskytování služeb měnit. Změnou registračního plánu dochází ke změně ceny služeb dle platného ceníku, který je uveden na webovém rozhraní. V případě, že zvolíte dražší registrační plán, než jaký jste si zvolili původně, jste povinni uhradit nám bez zbytečného odkladu na naši výzvu poměrnou část ceny služby. V případě, že zvolíte levnější registrační plán, berte na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám poměrnou část ceny služeb.

 

 1. Smlouva o poskytování služeb
  • Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy vám potvrdíme přijetí registračního formuláře, tedy v okamžiku zřízení vašeho uživatelského účtu. Berte na vědomí, že nejsme povinni vám uživatelský účet zřídit. Uživatelský účet vám zřídíme bez zbytečného odkladu po přijetí registračního formuláře (v případě platby bankovním převodem bez zbytečného odkladu od připsání příslušné částky na náš bankovní účet), popřípadě vás budeme informovat o tom, že vám uživatelský účet nebude zřízen. Naše rozhodnutí nemusíme zdůvodňovat.
  • Zasláním registračního formuláře a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
  • Změnou registračního plánu dochází ke změně smlouvy. Změna smlouvy je v takovém případě účinná ke dni, kdy vám změnu registračního plánu potvrdíme.
  • V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a registrujete se (objednáváte služby) mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavíráme s vámi spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.
  • Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztahřídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.
  • Náš právní poměr se řídí těmito obchodními podmínkami, podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní, registračním formulářem a přijetím registračního formuláře z naší strany, a dále pak (v otázkách neupravených smlouvou) právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).
  • V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.
  • Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailemnebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

 

 1. Cena a platební podmínky
  • Cena služeb se odvíjí od zvoleného registračního plánu. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.
  • Cenu služeb můžete uhradit především následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny prostřednictvím e-mailu).
 • prostřednictvím platební služby GoPay.

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platbyjsou uvedeny na webovém rozhraní.

 • V případě platby prostřednictvím platební služby GoPay je nutné cenu služeb uhradit bezprostředně po zaslání registračního formuláře. Berte na vědomí, že pokud budete platit převodem na náš bankovní účet, nebude vám uživatelský účet zřízen dříve, než uhradíte cenu služeb, tedy váš uživatelský účet vám zřídíme bez zbytečného odkladu po připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 

 1. Podmínky poskytování služeb
  • Služby, které poskytujeme, mají pouze doporučující charakter. Neodpovídáme za žádnou újmu, která vznikla, ať už přímo či nepřímo, využitím případného nesprávného tipu či jakékoliv informace uvedené ve vašem uživatelském účtu nebo jinde na webovém rozhraní.
  • Při následném prodeji vstupenek či lístků jste povinni dodržovat pravidla takového prodeje (zejména restrikce distributora pro přeprodej vstupenek či lístků). Nejsme odpovědní vám ani distributorovi vstupenek či lístků v případě, že tato pravidla porušíte.
  • Berte na vědomí, že nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem šířit informace (především pak jednotlivé tipy), které vám prostřednictvím vašeho uživatelského účtu v rámci poskytovaných služeb zpřístupníme. V případě porušení tohoto článku 5.3 obchodních podmínek máme právo omezit vám přístup k vašemu uživatelskému účtu nebo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit. Pokud nám porušením tohoto článku 5.3 obchodních podmínek vznikne jakákoliv újma, jste povinni nám tuto újmu v plné výši nahradit.
  • Přijetím těchto obchodních podmínek prohlašujete, že jste si vědomi své finanční situace a že s tímto vědomím přistupujete k využívání webového rozhraní a našich služeb.
  • Webové rozhraní používáte na vlastní riziko. Neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní.
  • Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  • Vyhrazujeme si právo pozastavit poskytování služeb a přístup k webovému rozhraní z důvodu technických výpadků či údržby serverů. Nejsme v takovém případě odpovědní za nemožnost užití webového rozhraní.

 

 1. Reklamace
  • Vaše práva z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  • Jste oprávněni reklamovat poskytnuté služby pouze pokud tyto služby z důvodů na naší straně neodpovídají popisu na webovém rozhraní (v rozsahu zvoleného registračního plánu) nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.
  • Reklamaci jste povinni oznámit neprodleně po zjištění závady (pokud jste spotřebitel, tak nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby). Pro urychlené vyřízení reklamace doporučujeme reklamaci zaslat na náš kontaktní e-mail, máte však právo vadu služby reklamovat i v našem sídle. O přijaté reklamaci rozhodujeme bez zbytečného odkladu po přijetí reklamace, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace z vaší strany. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
  • Je-li reklamace shledána oprávněnou, neprodleně zjednáme nápravu, především poskytneme službu tak, aby služba odpovídala smlouvě. Případně máte nárok na přiměřenou slevu z ceny služby, nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz (je-li vada služby takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

 

 1. Doba poskytování služeb
  • Služby jsou poskytovány po dohodnutou dobu a v rozsahu, který je určen konkrétním registračním plánem. Doba, po kterou služby poskytujeme, je uvedena na webovém rozhraní.
  • Jste oprávněni zrušit svůj uživatelský účet zasláním žádosti o zrušení účtu na náš kontaktní e-mail, popřípadě volbou příslušného tlačítka ve svém uživatelském účtu.Berte na vědomí, že vám při zrušení uživatelského účtu z vaší strany nenáleží náhrada.
  • Vyhrazujeme si právo bez náhrady zrušit váš uživatelský účet v případě, že při užívání služeb dochází k jednání odporujícímu těmto obchodním podmínkám, dobrým mravům nebo právním předpisům České republiky. V tomto případě vám nenáleží náhrada za zrušení uživatelského účtu. Dále jsme oprávněni zrušit váš uživatelský účet při ukončení provozování webového rozhraní. V takovém případě vám nahradíme přijaté peněžní prostředky za období od zrušení uživatelského účtu do původně sjednané doby poskytování služeb dle zvoleného registračního plánu.
  • Jste-li spotřebitel, souhlasem s těmito obchodními podmínkami v registračním formuláři výslovně souhlasíte s tím, že vám služby dle těchto obchodních podmínek začneme poskytovat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. zřídíme vám uživatelský účet před uplynutím 7 dnů od data uzavření smlouvy dle článku 3.1 těchto obchodních podmínek.
  • Jste-li spotřebitel a využijete-li svého práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy, vrátíme vám přijaté peněžní prostředky, které jsme od vás na základě smlouvy přijali, snížené o poměrnou část sjednané ceny (za dobu, po kterou jste službu využívali, v souladu s § 1834 občanského zákoníku). Peníze vám vrátíme do 7 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, nebudete-li požadovat zaslání jiným způsobem.

 

 1. Další informace pro spotřebitele
  • K provozování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
  • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.
  • Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci(adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.(adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz,elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz,telefon: +420 495 215 266)za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás objednali, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní
  • Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a obsahu umístěných na webovém rozhraní nebo v app.resellbusiness.cz

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 • Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmítepoužívat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2019